كلمه ي واجب الوجود و ممكن الوجود و ممتنع الوجود چه معني دارد ؟

0

كلمه ي واجب الوجود و ممكن الوجود و ممتنع الوجود چه معني دارد ؟ مفهوم ( هر چيزي كه در ذهن انسان تصور مي شود ) اگر در جهان هستي وجود و هستي براي آن ضرورت و حتميت داشته باشد
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=كلمه ي واجب الوجود و ممكن الوجود و ممتنع
الوجود چه معني دارد ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.