آيا براي اقتدا به امام جماعت رضايت او نيز شرط است ؟

0

آيا براي اقتدا به امام جماعت رضايت او نيز شرط است ؟ در اقتدا به كسي كه شرايط امام جماعت را دارد ، رضايت او معتبر نيست .
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا براي اقتدا به امام جماعت رضايت او نيز
شرط است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.