حكم نماز مأمومي كه خود را به سجده امام برساند چيست ؟

0

حكم نماز مأمومي كه خود را به سجده امام برساند چيست ؟ كسي كه در ركعت دوّم نماز اقتدا كند و در ركعت سوّم جماعت مشغول خواندن حمد شود و به ركوع امام نرسد ، امّا در سجده خود را
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=حكم نماز مأمومي كه خود را به سجده امام
برساند چيست ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.