آيا صف هاي بعد از صف اوّل مي توانند زودتر تكبير بگويند ؟

0

آيا صف هاي بعد از صف اوّل مي توانند زودتر تكبير بگويند ؟ اگر مأموماني كه در صف اوّل ايستاده اند ، آمادگي كامل براي اقتدا داشته باشند ، هر چند « تكبيرةالاحرام » نگفته باشند ، اقتداي مأمومان پشت
ادامه مطلب در.. http://g.netavin.com/i.php?url=https://www.faraed.ir/search?q=آيا صف هاي بعد از صف اوّل مي توانند زودتر
تكبير بگويند ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.